PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie Noteikumi

1.1. Šī Privātuma politikas apraksta, kā Līga Rozentāle, reģ. nr. 100691-12510, Raiņa iela 88, Talsi, LV-3201 (turpmāk saukta arī – “Datu pārzinis”), apstrādā un glabā personas datus, ko www.tavasrotas.com iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). http://www.tavasrotas.com no saviem klientiem un personām, kas apmeklē vietni (turpmāk tekstā “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ti, Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personu saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spējas apstiprināt, ka personas dati tiek apstiprināti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Datu Pārzinis personu identificējošu informāciju, apstrādā un glabā, izmantojot interneta veikala vietni un e-pastu.

2.2. Jūs piekrītat, ka apmeklējat un izmantojot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus jebkura informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par iesniegto parsonu datu pareizību, precizitāti un pilnību. Apzināti nepatiesu personu datu iesniegšana ir uzskatāma par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu un Datu subjektam ir pienākums sniegt informāciju Datu pārzinim.

2.4. Atbildību par nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies no nepatiesi vai nepareizi iesniegtās informācijas nes nepatieso vai nepareizo ziņu iesniedzējs nevis Datu pārzinis.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var izraisīt sekojošus personas datus:

3.1.1. Personas vārds, uzvārds

3.1.2. Personas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)

3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, noteiktā informācija utt).

3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta vietnē piedāvāto preču un pakalpojumu cenas laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Datu Pārzinim ir tiesības iesniegt datu precizitāti un pareizību, izmantojot publiskos reģistrus.

3.3. Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekti ir devis piekrišanu savu personu datu apstrādei vai konkrētiem mērķiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekti, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

d) apstrāde un pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kam nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākais par šo interesēm, jo ​​īpaši, un datu subjekti ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati vajadzībām tiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr nepieciešams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekti var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgās personas datu apstrādei, un nepastāv citas personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā noteiktajiem, izbeidzas arī Datu subjektu personu datu glabāšanas termiņš un attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru un/vai papīra dokumentiem, kas ir piesātinājuši attiecīgo personu sistēmu datus vai arī šos dokumentus tiek anonimizēti.

3.5. Datu pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datu sadarbības partneriem, datu apkārtējiem, kas veicat nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem uc Datu novērtētājs un personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām prasībām, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas tiesiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības nodrošināšanai, lai vajadzības gadījumā aizstāvētu jūsu tiesiskās intereses, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Datu pārzinis apstrādājot un glabājot datus personas īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Tiesības informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek iegūti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošās jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

4.1.2. Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personu datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

4.1.3. Tiesības ierobežots apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, kas nodrošina vai aizstāvēt likumīgas prasības.

4.1.4. Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs.

4.1.5. Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasījumus pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

4.1.6. Citas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Vairāk informācijas skatīties https://europa.eu

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz info@tavasrotas.com

5. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parastajā datumā. Ar tās palīdzību serveri var identificēt lietotājus, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.

Šī mājaslapa var apskatīt šādas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīsdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu sīkies mājaslapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. sīk šīsdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. sīkās šīsdatnes lieto, lai palielinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, iespējams, jūs interesē visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var norādīt šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Share", Twitter "Tweet", Linkedin "Post". Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībai citās mājaslapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājaslapu.

6. Kā atteikties no sīkdatnēm:

Lai nesaņemtu sīkdatnes, varat, izmantojot privātās pārlūkošanas režīmus, kuru nodrošina lielākās daļas pārlūkprogrammu. Jebkādas sīktnes, kas tiek izveidotas darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus privātā pārlūka logus. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Jūs varat izmantot bezmaksas rīkus Your Online Choices vai YourAdChoices.

Personas datu apstrādes nolūki

http://www.tavasrotas.com apstrādā personas izmanto šim nolūkam:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma noslēgšanai;
 • preču piegādei un garantiju pakalpojumu sniegšanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • klientu apkalpošana;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ( Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Datu pārzinim un tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā http://www.tavasrotas.com