PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie Noteikumi

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā Līga Rozentāle, reģ. nr. 100691-12510, Raiņa iela 88, Talsi, LV-3201 (turpmāk saukta arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.tavasrotas.com iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”). http://www.tavasrotas.com from its customers and persons who visit the website (hereinafter called “Data Subject” or “You”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Datu Pārzinis personu identificējošu informāciju iegūst, apstrādā un glabā, izmantojot interneta veikala vietni un e-pastu.

2.2. Jūs piekrītat, ka apmeklējot un izmantojot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus jebkura informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par iesniegto parsonu datu pareizību, precizitāti un pilnību. Apzināti nepatiesu personu datu iesniegšana ir uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu un Datu subjektam ir pienākums nekavējoties sniegt informāciju Datu pārzinim.

2.4. Atbildību par nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies no nepatiesi vai nepareizi iesniegtās informācijas nes nepatieso vai nepareizo ziņu iesniedzējs nevis Datu pārzinis.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt sekojošus personas datus:

3.1.1. Personas vārds, uzvārds

3.1.2. Personas kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs)

3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta vietnē piedāvāto preču un pakalpojumu iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Datu Pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti un pareizību, izmantojot publiskos reģistrus.

3.3. Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

 d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas tiesiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, lai vajadzības gadījumā aizstāvētu jūsu tiesiskās intereses, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Datu pārzinis apstrādājot un glabājot personas datus īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

4.1.2. Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

4.1.3. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

4.1.4. Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs.

4.1.5. Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

4.1.6. Citas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Vairāk informācijas skatiet https://europa.eu

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz info@tavasrotas.com

5. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.

Šī mājaslapa var iestatīt šādas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājaslapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Share", Twitter "Tweet", Linkedin "Post". Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājaslapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājaslapa.

6. Kā atteikties no sīkdatnēm:

Lai nesaņemtu sīkdatnes, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu. Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus privātā pārlūka logus. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Jūs varat izmantot bezmaksas rīkus Your Online Choices vai YourAdChoices.

Personas datu apstrādes nolūki

http://www.tavasrotas.com apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma noslēgšanai;
 • preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai;
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas mājaslapā http://www.tavasrotas.com